Skip to main content

Posts

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 2 - Tương Ưng Thiên Tử - Phẩm Cấp Cô Độc (1)

PHẦN CHÁNH KINH [02] Chương II  Tương Ưng Thiên Tử II Phẩm Cấp Cô Ðộc (S.i,51) II. Vendu (S.i,52) 1) Ðứng một bên, Thiên tử Vendu nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 2) Hạnh phúc thay những người, Sau khi hầu Thiện Thệ, Tuân phụng lời Ngài dạy, Tu học không phóng dật! 3) Thế Tôn nói: Vendu! Những ai Thiền tu học. Trong pháp cú Ta dạy, Tinh cần, không phóng dật, Ðúng thời họ sẽ đi, Thoát khỏi tay tử thần.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 2 - Tương Ưng Thiên Tử - Phẩm Thứ Nhất (2)

PHẦN CHÁNH KINH [02] Chương II Tương Ưng Thiên Tử I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46) VII. Pancàlacanda (S.i, 48)( Tạp 49.12 Ban-xà-la, Ðại 2,358b) (Biệt Tạp 15.7, Ðại 2, 477a) 1) Ðứng một bên, Thiên tử Pancàlacanda nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: Dầu giữa những chướng ngại, Bậc Ðại trí Chánh giác, Vẫn tìm được lối thoát, Vượt qua mọi chướng ngại. Bậc trí hiểu Thiền định, Biết từ bỏ, tối thắng, Bậc Mâu-ni, ẩn sĩ 2) Thế Tôn lên tiếng: Pancàlacanda, Dầu giữa những chướng ngại, Họ tìm được lối thoát, Họ tìm được Chánh pháp Ðưa đến quả Niết-bàn. Những vị đạt chánh niệm, Kiên trì không dao động, Họ là bậc chơn chánh, Tâm điều phục, định tĩnh.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 2 - Tương Ưng Thiên Tử - Phẩm Thứ Nhất (1)

PHẦN CHÁNH KINH [02] Chương II Tương Ưng Thiên Tử I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46) I. Kassapa - Ca-diếp (Tạp 49.24 - Ca-diếp, Ðại 2,361c) Biệt Tạp 15.19, Ðại 2,480c) 1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thiên tử Kassapa (Ca-diếp), sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên tử Kassapa bạch Thế Tôn: -- Thế Tôn đề cao Tỷ-kheo và sự giáo giới vị Tỷ kheo cho chúng con. 2) -- Vậy này Kassapa, hãy nói lên ở đây về vấn đề ấy. 3) (Kassapa): Hãy học điều khéo nói, Trong hạnh nghiệp Sa-môn, Vắng lặng, ngồi một mình, Với tâm tư an tịnh. 4) Thiên tử Kassapa nói như vậy. Bậc Ðạo Sư chấp nhận. Rồi Thiên tử Kassapa, sau khi được biết: "Bậc Ðạo Sư đã chấp nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất từ chỗ ấy.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 1 - Tương Ưng Chư Thiên - Phẩm Đoạn (4)

PHẦN CHÁNH KINH VIII. Phẩm Ðoạn (S.i,41) IX. Lương Thực (S.i,44) -- Cái gì cột lương thực? Cái gì hút tài sản? Cái gì lôi cuốn người? Ở đời, khó bỏ gì? Cái gì buộc phàm nhân, Như chim bị bẫy sập? -- Lòng tin cột lương thực, Thần tài hút tài sản. Lòng muốn lôi cuốn người, Ở đời, muốn (icchà) khó bỏ. Ham muốn buộc phàm nhân, Như chim bị bẫy sập.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 1 - Tương Ưng Chư Thiên - Phẩm Đoạn (3)

PHẦN CHÁNH KINH VIII. Phẩm Ðoạn (S.i,41) VII. Tôn Chủ (S.i,43) -- Vật gì chủ ở đời? Hàng hóa gì tối thượng? Vật gì làm rỉ sét, Lưỡi kiếm ở trên đời? Vật gì ở đời này, Tác thành cõi địa ngục? Ai đem đi, bị chận? Ai đem đi, được ưa? Ai thường xuyên đi lại, Ðược kẻ trí hoan hỷ? -- Thế lực chủ ở đời, Nữ nhân, vật tối thượng. Phẫn nộ làm rỉ sét, Lưỡi kiếm ở trên đời. Kẻ trộm ở đời này, Tác thành cõi địa ngục. Trộm đem đi, bị chận, Sa-môn đem, được ưa, Sa-môn thường đi lại, Ðược kẻ trí hoan hỷ.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 1 - Tương Ưng Chư Thiên - Phẩm Đoạn (2)

PHẦN CHÁNH KINH VIII. Phẩm Ðoạn (S.i,41) V. Khủng Bố (S.i,42) Vì sao ở đời này, Rất nhiều người sợ hãi, Dầu con đường đề cập, Dưới hình thức sai biệt? Con hỏi Gotama, Bậc trí tuệ sáng suốt, Phải an trú chỗ nào, Khỏi sợ hãi đời sau? (Thế Tôn): Hãy chánh trú lời, ý, Thân nghiệp chớ làm ác. Nếu an trú trong nhà, Với tài sản dồi dào, Hãy tín tâm, nhu hòa, Chia tài sản, hòa nhã. An trú bốn pháp này, Không sợ hãi đời sau.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 1 - Tương Ưng Chư Thiên - Phẩm Đoạn (1)

PHẦN CHÁNH KINH VIII. Phẩm Ðoạn (S.i,41) ... Ðứng một bên, vị Thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn: I. Ðoạn Sát (S.i,41) Sát vật gì được lạc? Sát vật gì không sầu? Có một pháp loại gì, Ngài tán đồng sát hại, Tôn giả Gotama? (Thế Tôn): Sát phẫn nộ được lạc, Sát phẫn nộ không sầu, Phẫn nộ với độc căn, Với vị ngọt tối thượng, Pháp ấy, bậc Thánh Hiền, Tán đồng sự sát hại. Sát pháp ấy không sầu, Này Hiền giả Thiên nhân.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 1 - Tương Ưng Chư Thiên - Phẩm Thắng (3)

PHẦN CHÁNH KINH X. Ðời (Thế gian) (S.i,41) -- Trên gì thế gian sanh? Trên gì được giao tiếp? Thế gian chấp trước gì? Trên gì đời khổ não? -- Trên sáu, thế gian sanh, Trên sáu, được giao tiếp, Thế gian chấp trước sáu, Trên sáu, đời khổ não.

TÌM HIỂU KINH PHẬT - TƯƠNG ƯNG BỘ - Chương 1 - Tương Ưng Chư Thiên - Phẩm Thắng (2)

PHẦN CHÁNH KINH V. Triền Phược (S.i,39) -- Vật gì triền phược đời? Vật gì dẫn hành đời? Do đoạn trừ pháp gì, Mọi triền phược đoạn diệt? -- Chính hỷ triền phược đời, Tầm cầu dẫn hành đời, Do đoạn trừ khát ái, Mọi triền phược đoạn diệt. VI. Bị Áp Ðảo (S.i,40) -- Vật gì áp đảo đời? Vật gì bao phủ đời? Tên gì bắn trúng đời? Bởi gì thường huân tập? -- Sự chết áp đảo đời, Già nua bao phủ đời, Tên ái bắn trúng đời, Bởi dục, thường huân tập. VII. Bị Treo Cột (S.i,40) -- Vật gì treo cột đời? Vật gì bao phủ đời? Vật gì đóng kín đời? Trên gì đời an trú? -- Khát ái treo cột đời, Già nua bao phủ đời, Sự chết đóng kín đời, Trên khổ, đời an trú. PHẦN GIẢNG GIẢI CỦA SƯ GIÁC NGUYÊN (TOẠI KHANH) Phẩm Thắng TRIỀN PHƯỢC  Bandhanasutta – Vật gì triền phược đời? Vật gì dẫn hành đời? Do đoạn trừ pháp gì, Mọi triền phược đoạn diệt? – Chính hỷ triền phược đời, Tầm cầu dẫn hành đời, Do đoạn trừ khát ái, Mọi triền phược đoạn diệt. ‘‘Kiṃsu sambandhano loko, kiṃsu tassa vicāraṇaṃ; Kissassu vippahānena, sabbaṃ chin