Tìm kiếm trên trang:

1.12.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 303 - Trung Bộ Kinh 145: Kinh giáo giới Phú-lâu-na
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 145: Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

30.11.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 302 - Trung Bộ Kinh 144: Kinh giáo giới Channa
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 144: Kinh Giáo giới Channa


27.11.19

Thiền và Đời Sống - kỳ 301 - Trung Bộ Kinh 143: Kinh giáo giới Cấp-Cô-Độc
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 143: Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc


19.11.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 300 - Trung Bộ Kinh 142: Kinh Phân biệt Cúng Dường
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 142: Kinh Phân biệt cúng dường

17.11.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 299 - Trung Bộ Kinh 141: Kinh Phân biệt về Sự thật
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 141: Kinh Phân biệt về Sự thật