Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Videos

Thiền và Đời Sống - Kỳ 310 - Trung Bộ Kinh 152: Kinh Căn tu tập

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 152:  Kinh Căn tu tập

Thiền và Đời Sống - Kỳ 309 - Trung Bộ Kinh 151: Kinh Khất Thực thanh tịnh

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 151:  Kinh Khất thực thanh tịnh

Thiền và Đời Sống - Kỳ 308 - Trung Bộ Kinh 150: Kinh Nói cho dân Nagaravinda

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 150:  Kinh Nói cho dân Nagaravinda

Thiền và Đời Sống - Kỳ 307 - Trung Bộ Kinh 149: Đại Kinh sáu xứ

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 149:  Ðại kinh Sáu xứ

Thiền và Đời Sống - kỳ 306 - Trung Bộ Kinh 148: Kinh sáu sáu

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 148:  Kinh Sáu sáu

Thiền và Đời Sống - Kỳ 305 - Trung Bộ Kinh 147: Tiểu Kinh giáo giới Rahula

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 147:  Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

Thiền và Đời Sống - Kỳ 304 - Trung Bộ Kinh 146: Kinh giáo giới Nandaka

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 146:  Kinh Giáo giới Nandaka

Thiền và Đời Sống - Kỳ 303 - Trung Bộ Kinh 145: Kinh giáo giới Phú-lâu-na

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 145:  Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

Thiền và Đời Sống - Kỳ 302 - Trung Bộ Kinh 144: Kinh giáo giới Channa

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 144:  Kinh Giáo giới Channa

Thiền và Đời Sống - kỳ 301 - Trung Bộ Kinh 143: Kinh giáo giới Cấp-Cô-Độc

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 143:  Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc

Thiền và Đời Sống - Kỳ 300 - Trung Bộ Kinh 142: Kinh Phân biệt Cúng Dường

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 142:  Kinh Phân biệt cúng dường

Thiền và Đời Sống - Kỳ 299 - Trung Bộ Kinh 141: Kinh Phân biệt về Sự thật

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 141:  Kinh Phân biệt về Sự thật

Thiền và Đời Sống - Kỳ 298 - Trung Bộ Kinh 140: Kinh Giới phân biệt

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 140:  Kinh Giới phân biệt

Thiền và Đời Sống - Kỳ 297 - Trung Bộ Kinh 139: Kinh vô tránh phân biệt

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 139:  Kinh Vô tránh phân biệt

Thiền và Đời Sống - Kỳ 296 - Trung Bộ Kinh 138: Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 138:  Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết

Thiền và Đời Sống - Kỳ 295 - Trung Bộ Kinh 137: Kinh Sáu Xứ Phân Biệt

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 137:  Kinh Phân biệt sáu xứ

Thiền và Đời Sống - Kỳ 294 - Trung Bộ Kinh 136: Đại Kinh Nghiêp Phân Biệt

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 136:  Ðại kinh Nghiệp phân biệt

Thiền và Đời Sống - Kỳ 293 - Trung Bộ Kinh 135: Kinh Tiểu Nghiêp Phân Biệt

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 135:  Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

Thiền và Đời Sống - Kỳ 292 - Trung Bộ Kinh 131-132-133-134: Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 131:  Kinh Nhất dạ hiền giả Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 132:  Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 133:  Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 134:  Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả

Thiền và Đời Sống - Kỳ 291 - Trung Bộ Kinh 130: Kinh Thiên Sứ

Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org Xem  đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 130:  Kinh Thiên sứ