Tìm kiếm trên trang:

15/07/2017

Tìm Hiểu Kinh Phật - TRUNG BỘ KINH - Subha

TRUNG BỘ KINH - BÀI KINH SỐ 99

Subha
Đạo Phật Nguyên Thủy - Tìm Hiểu Kinh Phật - TRUNG BỘ KINH - Subha

I. TOÁT YẾU

Subha Sutta - To Subha.

The Buddha answers a young Brahmin’s questions and teaches him the way to rebirth in the Brahma - world.

Giảng cho Tư Bạt.

Phật trả lời những câu hỏi của một bà la môn trẻ và dạy cho anh ta con đường tái sinh lên Phạm thiên giới.

II. TÓM TẮT

Bà la môn Subha Todeyyaputta [1] trình bày với Phật chủ trương của các bà la môn rằng chính người tại gia thành tựu chánh đạo, thiện pháp, xuất gia không thành tựu. Do vì tại gia có nhiều dịch vụ, công tác, tổ chức, lao lực, nên có quả báo lớn. Còn xuất gia ít dịch vụ, công tác, ít tổ chức, lao lực, nên quả báo nhỏ. Phật dạy Ngài chủ trương cần phải phân tích [2], không thể nói một chiều. Và Ngài phân tích có 4 trường hợp:

(1) Dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, kết quả nhỏ

(2) Dịch vụ lớn ... tổ chức lớn, nếu làm đúng, kết quả lớn

(3) Dịch vụ nhỏ ... tổ chức nhỏ, làm hỏng, sẽ có kết quả nhỏ

(4) Dịch vụ nhỏ ... tổ chức nhỏ, làm thành tựu, sẽ có quả báo lớn

Hai trường hợp đầu là nông nghiệp, hai trường hợp sau là buôn bán [3]. Kế tiếp bà la môn đưa ra năm pháp tác phước đắc thiện mà họ chủ trương, là Chân thực, khổ hạnh, phạm hạnh, tụngđọc và thí xả . Phật hỏi trong số những người bà la môn hiện tại và quá khứ, có ai tuyên bố họđã chứng ngộ với thượng trí, quả báo dị thục của năm pháp ấy? Thanh niên trả lời không. Phật dạy vậy cũng như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người đầu, người giữa và người cuốiđều không thấy [4].

Thanh niên bà la môn bất mãn vì bị nói như vậy, bèn dẫn lời Pokkharasati, một bà la môn danh tiếng nói rằng [5] có một số sa môn bà la môn tự cho đã chứng pháp thượng nhân, thật sự thấy chỉ là lời trống rỗng, vì làm sao còn là người lại chứng được pháp vượt con người?

Phật hỏi lại, bà la môn ấy có tha tâm thông, biết tâm tư của tất cả sa môn bà la môn khác không. Thanh niên đáp tâm người tớ gái ông ta còn không biết, làm sao có thể biết tâm tất cả sa môn bà la môn?

Phật dạy ví như người mù tuyên bố không có các hình sắc, vì anh ta không thấy biết chúng, lời ấy đúng không. Rồi Ngài khiến thanh niên phải xác nhận bốn tiêu chuẩn của lời nói tốt đẹp là: được thế tục chấp nhận, cần phải được suy tư, cần phân tích cân nhắc, và liên hệ đến mục đích. Thanh niên công nhận lời tuyên bố trên của các bà la môn hoàn toàn thiếu bốn tiêu chuẩn ấy.

Kế tiếp Phật nêu lên 5 triền cái và 5 dục, bà la môn Pokkharasati đã bị chúng ngăn che và trói buộc nên không chứng được thượng nhân pháp. Ngài lại đề cập hỷ lạc do thiền định ly dục bất thiện pháp như là ngọn lửa đốt lên không nhờ các nhiên liệu thông thường. Ngài hỏi thanh niên 5 pháp tác phước đắc thiện có nhiều hơn ở người tại gia hay người xuất gia, thanh niên bà la môn nói ở xuất gia. Phật dạy 5 pháp ấy là những tư cụ của tâm, để tu tập không sân hận.

Cuối cùng Ngài giảng con đường cộng trú với Phạm thiên [6] là biến mãn khắp mười phương với tâm từ, bi, hỷ, xả, không có hạn lượng [7], còn gọi bốn phạm trú. Thanh niên tán thán Phật và xin quy y.

III. CHÚ GIẢI

1. Subha Todeyyaputta là một bà la môn giàu có, thống lĩnh một khu làng Tudigama gần thành Xá vệ. Kinh 135 cũng được giảng cho ông Tư Bạt này.

2. Vibhajjavàdo kho aham ettha. Những lời nói như vậy giải thích tại sao về sau đạo Phật được gọi là vibhajjavàda, Tỳ bà sa luận hay lý thuyết phân tích.

3. Rõ ràng vào thời ấy, thương mãi còn ở giai đoạn sơ khai. Ngày nay tuyệt nhiên không còn có thể nói như vậy.

4. Như trong kinh 95.

5. Lời này có lẽ đã được nói trước khi Pokkharasati trở thành đệ tử Phật, như được nói trong kinh 95.

6. Trí này thuộc về Như Lai lực thứ ba, biết đường đến các cảnh giới. Xem kinh số 12.

7. Theo kinh sớ, nghiệp hữu hạn là nghiệp thuộc dục giới; ngược với nghiệp vô hạn là các thiền thuộc sắc hoặc vô sắc giới. Ở đây muốn nói đến các phạm trú được tu tập như một pháp môn thiền. Khi chứng đắc và làm chủ một thiền thuộc vô sắc hay vô sắc giới thì một nghiệp thuộc dục giới không thể thắng lướt nó và có được cơ hội phát sinh hậu quả. Vì ngăn chặn được hậu quả của các nghiệp thuộc dục giới, phạm trú mà hành giả đã chủ động được, sẽ đưa vị ấy tái sinh cộng trú với Phạm thiên.

IV. PHÁP SỐ

4 phạm trú; 4 lý do tại gia có nhiều phước đức theo chủ trương của bà la môn; 4 sự phân tích theo Phật. 5 pháp tác phước đắc thiện của bà la môn; 5 triền cái, 5 dục tăng trưởng.

V. KỆ TỤNG

Bà la môn Subha 
Đến trình bày với Phật: 
Chính những người tại gia 
Thành tựu nhiều thiện pháp 

Tại gia nhiều dịch vụ 
Công tác tổ chức lớn 
Và lao lực nhiều hơn 
Nên có quả báo lớn. 

Xuất gia ít dịch vụ 
Ít công tác, tổ chức 
Lại cũng ít lao lực 
Nên có quả báo nhỏ.

Phật dạy Ngài chủ trương 
Mọi sự cần phân tích 
Không thể nói một chiều 
Và có 4 trường hợp. 

Có công việc bao hàm 
Dịch vụ, công tác lớn 
Tổ chức, lao lực lớn 
Nếu làm hỏng, quả nhỏ.

Nếu làm đúng, quả lớn: 
Tỷ dụ như nông nghiệp 
Có công việc bao hàm 
Dịch vụ, công tác nhỏ. 

Tổ chức, lao lực ít 
Làm hỏng, kết quả nhỏ 
Làm đúng, kết quả lớn: 
Tỷ dụ như bán buôn. 

Có năm điều phước thiện: 
Chân thực và khổ hạnh 
Phạm hạnh và tụng đọc 
Với thí xả là năm. 

Phật hỏi trong số người 
Bà la môn hiện tại 
Và quá khứ có ai 
Tuyên bố đã chứng đắc 

Với thượng trí, tuyên thuyết 
Những quả báo dị thục 
Của năm điều nói trên? 
- Thưa không, bạch tôn giả. 

"Cũng như chuỗi người mù 
Nối đuôi nhau không thấy." 
Bà la môn bất mãn 
Khi nghe Phật nói vậy. 

Tôn giả Gotama 
Có người chỉ nói láo 
Chưa chứng nói đã chứng 
Các pháp vượt hơn người. 

"Làm sao còn là người 
Chứng pháp vượt con người?" 
- Bậc thầy bà la môn 
Đã nói lời như vậy. 

"Phải chăng bậc thầy ấy 
Có được tha tâm thông 
Biết tâm niệm mọi người?" 
- Thưa không, Gotama. 

Ngay tâm người tớ gái 
Ông ta còn không biết 
Làm sao có thể biết 
Tâm tất cả mọi người? 

"Như người mù tuyên bố 
Không có các hình sắc 
Vì không thấy biết chúng 
Lời ấy là thế nào? 

Phải chăng nó tốt đẹp 
Vì thế tục chấp nhận 
Có suy tư phân tích 
Và liên hệ mục đích?" 

- Thưa không, Gotama 
Những lời tuyên bố ấy 
Không thế tục chấp nhận 
Không suy tư cân nhắc. 

"Bị 5 triền, 5 dục 
Ngăn che và trói buộc 
Nên bà la môn ấy 
Không chứng thượng nhân pháp. 

Có ngọn lửa đốt lên 
Không bằng các nhiên liệu 
Có màu sắc ánh sáng 
Lửa hỷ lạc trong thiền. 

Và này hỡi thanh niên 
5 điều có phước thiện 
Chỗ nào thực hành nhiều 
Tại gia hay xuất gia?" 

- Xuất gia thưa tôn giả
"Đấy là những tư cụ
Để tu không sân hận
Cộng trú với Phạm thiên

Biến mãn mười phương giới
Với từ, bi, hỷ, xả
Không có hạn lượng nào
Còn gọi bốn phạm trú."

-ooOoo-

Trích nguồn: Giáo trình do Ni sư Thích Nữ Trí Hải biên soạn,
y cứ theo bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu,
với phần Anh ngữ của Hòa thượng NanamoliXem đầy đủ bài kinh: Kinh Subha


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét