Tìm kiếm trên trang:

3.12.15

Kinh Tăng Chi Bộ - Lời giới thiệu

Ðại Tạng Kinh Việt Nam
Tăng Chi Bộ Kinh
Anguttara Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tăng Chi Bộ - Lời giới thiệu

  
Giới thiệu:
Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).
(Bình Anson, tháng 09-2000)
Mục Lục Tổng Quát
Chương Một Pháp
Phẩm 01-14
01. Phẩm Sắc
04. Phẩm Không Ðiều Phục
07. Phẩm Tinh Tấn
10. Phẩm Phi Pháp
13. Phẩm Một Người
02. Phẩm Ðoạn Triền Cái
05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng
08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện
11. Phẩm Thứ Mười Một
14. Phẩm Người Tối Thắng
03. Phẩm Khó Sử Dụng
06. Phẩm Búng Ngón Tay
09. Phẩm Phóng Dật
12. Phẩm Vô Phạm
Phẩm 15-21
15. Phẩm Không Thể Có Ðược
18. Phẩm Makkhali
21. Phẩm Thiền Ðịnh (2)
16. Phẩm Một Pháp
19. Phẩm Không Phóng Dật
17. Phẩm Chủng Tử
20. Phẩm Thiền Ðịnh (1)

Chương Hai Pháp
Phẩm 01-04
01. Phẩm Hình Phạt
04. Phẩm Tâm Thăng Bằng
02. Phẩm Tranh Luận
03. Phẩm Người Ngu
Phẩm 05-17

07. Phẩm Lạc
10. Phẩm Kẻ Ngu
13. Phẩm Bố Thí
16. Phẩm Phẫn Nộ
05. Phẩm Hội Chúng
08. Phẩm Tướng
11. Phẩm Các Hy Vọng
14. Phẩm Ðón Chào
17. Phẩm Thứ Mười Bảy
06. Phẩm Người
09. Phẩm Các Pháp
12. Phẩm Hy Cầu
15. Phẩm Nhập Ðịnh

Chương Ba Pháp
Phẩm 01-04
01. Phẩm Người Ngu
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời
02. Phẩm Người Ðóng Xe
03. Phẩm Người
Phẩm 05-07
05. Phẩm Nhỏ
06. Phẩm Các Bà-la-môn
07. Phẩm Lớn
Phẩm 08-10
08. Phẩm Ananda
09. Phẩm Sa-môn
10. Phẩm Hạt Muối
Phẩm 11-16
11. Phẩm Chánh Giác
14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
12. Phẩm Ðọa Xứ
15. Phẩm Cát Tường
13. Phẩm Kusinàra
16. Phẩm Lõa Thể

Chương Bốn Pháp
Phẩm 01-03
01. Phẩm Bhandagàma
02. Phẩm Hành
03. Phẩm Uruvelà
Phẩm 04-06
04. Phẩm Bánh Xe
05. Phẩm Rohitassa
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước
Phẩm 07-12
07. Phẩm Nghiệp Công Ðức
10. Phẩm Asura
08. Phẩm Không Hý Luận
11. Phẩm Mây Mưa
09. Phẩm Không Có Rung Ðộng
12. Phẩm Kesi
Phẩm 13-18
13. Phẩm Sợ Hãi
16. Phẩm Các Căn
14. Phẩm Loài Người
17. Phẩm Ðạo Hành
15. Phẩm Ánh Sáng
18. Phẩm Tư Tâm Sở
Phẩm 19-21
19. Phẩm Chiến Sĩ
20. Ðại Phẩm
21. Phẩm Bậc Chân Nhân
Phẩm 22-28
22. Phẩm Ô Uế
25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
28. Phẩm Tham
23. Phẩm Diệu Hạnh
26. Phẩm Thắng Trí
24. Phẩm Nghiệp
27. Phẩm Nghiệp Ðạo

Chương Năm Pháp
Phẩm 01-06
01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học
04. Phẩm Sumana
02. Phẩm Sức Mạnh
05. Phẩm Vua Munda
03. Phẩm Năm Phần
06. Phẩm Triền Cái
Phẩm 07-12
07. Phẩm Tưởng
10, Phẩm Kakudha
08. Phẩm Chiến Sĩ
11. Phẩm An Ổn Trú
09. Phẩm Trưởng Lão
12. Phẩm Andhakavinda
Phẩm 13-18
13. Phẩm Bệnh
16. Phẩm Diệu Pháp
14. Phẩm Vua
17. Phẩm Hiềm Hận
15. Phẩm Tikandaki
18. Phẩm Nam Cư Sĩ
Phẩm 19-26
19. Phẩm Rừng
22. Phẩm Mắng Nhiếc
25. Phẩm Ác Hành
20. Phẩm Bà-la-môn
23. Phẩm Du Hành Dài
26. Phẩm Cụ Túc Giới
21. Phẩm Kimbila
24. Phẩm Trú Tại Chỗ

Chương Sáu Pháp
Phẩm 01-03
01. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính
02. Phẩm Cần Phải Nhớ
03. Phẩm Trên Tất Cả
Phẩm 04-05
04. Phẩm Chư Thiên
05. Phẩm Dhammika
Phẩm 06-12

07. Phẩm Chư Thiên
10. Phẩm Lợi Ích

08. Phẩm A-la-hán
11. Phẩm Ba Pháp
06. Ðại Phẩm
09. Phẩm Mát Lạnh
12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm

Chương Bảy Pháp
Phẩm 01-03
01. Phẩm Tài Sản
02. Phẩm Tùy Miên
03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)
Phẩm 04-06
04. Phẩm Chư Thiên
05. Phẩm Ðại Tế Ðàn
06. Phẩm Không Tuyên Bố
Phẩm 07-09
07. Ðại Phẩm
08. Phẩm Về Luật
09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

Chương Tám Pháp
Phẩm 01-03
01. Phẩm Từ
02. Phẩm Lớn
03. Phẩm Gia Chủ
Phẩm 04-06
04. Phẩm Bố Thí
05. Phẩm Ngày Trai Giới
06. Phẩm Gotamì
Phẩm 07-10
07. Phẩm Ðất Rung Ðộng
10. Tham Ái
08. Phẩm Song Ðôi
09. Phẩm Niệm

Chương Chín Pháp
Phẩm 01-03
01. Phẩm Chánh Giác
02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình
Phẩm 04-10
04. Ðại Phẩm
07. Phẩm Niệm Xứ
10. Phẩm Tham
05. Phẩm Pancala
08. Phẩm Chánh Cần
06. Phẩm An Ổn
09. Phẩm Bốn Như Ý Túc

Chương Mười Pháp
Phẩm 01-03
01. Phẩm Lợi Ích
02. Phẩm Hộ Trì
03. Phẩm Lớn
Phẩm 04-06
04. Phẩm Upàli và Ananda
05. Phẩm Mắng Nhiếc
06. Phẩm Tâm Của Mình
Phẩm 07-09
07. Phẩm Song Ðôi
08. Phẩm Ước Nguyện
09. Phẩm Trưởng Lão
Phẩm 10-12
10. Phẩm Nam Cư Sĩ
11. Phẩm Sa-môn Tưởng
12. Phẩm Ði Xuống
Phẩm 13-22
13. Phẩm Thanh Tịnh
16. Phẩm Người
19. Phẩm Thánh Ðạo
22. Phẩm Không Có Ðầu Ðề
14. Phẩm Thiên Lương
17. Phẩm Janussoni
20. Phẩm Các Hạng Người
15. Phẩm Thánh Ðạo
18. Phẩm Thiện Lương
21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh


Chương Mười Một Pháp
Phẩm 01-03
01. Phẩm Y Chỉ
02. Phẩm Tùy Niệm
3. Phẩm Tổng Kết

Do có nhiều bài kinh trùng nhau, cùng một chủ đề, nên trang Web chỉ trích dẫn một số bài giảng tự cho là hay và có tính đặc trưng riêng. Ai muốn đọc bản đầy đủ thì tải file Word trọn bộ tại đây :  Download Kinh Tăng Chi Bộ