Tìm kiếm trên trang:

21.9.15

Kinh Tương Ưng Bộ - Sự thật hiển hiện

159. V. Trong Vườn Xoài Jiivaka (1) (S,iv,143)

1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại vườn xoài Jiivaka. 
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tương Ưng Bộ -Sự thật hiển hiện
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiển hiện. Và sự vật gì như thật hiển hiện?

4) Mắt vô thường như thật hiển hiện. Các sắc vô thường như thật hiển hiện. Nhãn thức vô thường như thật hiển hiện. Nhãn xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy vô thường như thật hiển hiện.

5) Tai vô thường như thật hiển hiện. Các tiếng vô thường như thật hiển hiện. nhĩ thức vô thường như thật hiển hiện. nhĩ xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy vô thường như thật hiển hiện.

6) Mũ vô thường như thật hiển hiện. Các hương vô thường như thật hiển hiện. tỷ thức vô thường như thật hiển hiện. tỷ xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy vô thường như thật hiển hiện.

7) Lưỡi vô thường như thật hiển hiện. Các vị vô thường như thật hiển hiện. thiệt thức vô thường như thật hiển hiện. thiệt xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy vô thường như thật hiển hiện.

8) Thân vô thường như thật hiển hiện. Các xúc vô thường như thật hiển hiện. thân thức vô thường như thật hiển hiện. thân xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy vô thường như thật hiển hiện.

9) Ý vô thường như thật hiển hiện. Các pháp vô thường như thật hiển hiện. Ý thức vô thường như thật hiển hiện. Ý xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy vô thường như thật hiển hiện.

10) Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Tỷ-kheo có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiển hiện.

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ Kinh Tương Ưng Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali