Tìm kiếm trên trang:

20/09/2015

Kinh Tương Ưng Bộ - Không thâu nhiếp

136. III. Không Thâu Nhiếp (2) (S.iv 126)

1) ...

2) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ... thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú xúc... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ.
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tương Ưng Bộ - Không thâu nhiếp
3) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của sắc, không có thích thú sắc, không có ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc... không thích thú tiếng... không thích thú hương... không thích thú vị... không thích thú xúc...

Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sống an lạc.

4) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

1) Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Và toàn thể các pháp, 
Khả lạc, hỷ, khả ý, 
Như vậy, chúng được gọi. 

2) Chư Thiên và Người đời, 
Xem chúng là khả lạc, 
Chỗ nào chúng đoạn diệt, 
Thiên, Nhân thấy đau khổ. 

3) Bậc Thánh thấy an lạc, 
Khi thân kiến đoạn diệt, 
Bậc Thánh xem trái ngược, 
Mọi quan điểm của đời. 

4) Ðiều người gọi là lạc, 
Bậc Thánh gọi là khổ. 
Ðiều người gọi là khổ, 
Thánh nhân biết là lạc. 

5) Thấy pháp khó nhận biết, 
Kẻ vô trí mê loạn, 
Tối tăm đối vô minh, 
Mù lòa đối không thấy. 

6) Thiện nhân mắt rộng mở, 
Thấy rõ ràng ánh sáng, 
Sống gần, biết rõ ràng, 
Thuần thục trong pháp lớn. 

7) Bị tham sanh chinh phục,
Bị dòng hữu cuốn trôi, 
Bị Ác ma chi phối, 
Không giác ngộ pháp này. 

8) Ngoài Thánh không có ai, 
Giác ngộ con đường này, 
Con đường đạt Niết-bàn, 
Chánh trí thoát lậu hoặc. 

5) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ... thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú xúc... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ.

6) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, không thích thú sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc... không thích thú tiếng... không thích thú hương... không thích thú vị... không thích thú xúc... Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc.

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ Kinh Tương Ưng Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali