Tìm kiếm trên trang:

21.9.15

Kinh Tương Ưng Bộ - Các căn thành tựu

153. IX. Căn (S.iv,140)

1) ...

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn...
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tương Ưng Bộ - Các căn thành tựu
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

-- "Các căn được thành tựu", như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu?

4) -- Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vị ấy nhàm chán đối với nhãn căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. 

Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong nhĩ căn, vị ấy nhàm chán đối với nhĩ căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát.

Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong tỷ căn, vị ấy nhàm chán đối với tỷ căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát.

Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong thiệt căn, vị ấy nhàm chán đối với thiệt căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát.

Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong thân căn, vị ấy nhàm chán đối với thân căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát.

Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong ý căn, vị ấy nhàm chán đối với ý căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. 

Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: "Ta đã được giải thoát".Vị ấy biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa".

5) Cho đến như vậy, Tỷ-kheo thành tựu các căn.

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ Kinh Tương Ưng Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali