Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần II - CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO

Phần II CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO NỘI DUNG 1. Diệu Đế Về Con Đường Dẫn Đến Sự Chấm Dứt Khổ 2. Chánh Tri Kiến 3. Chánh Tư Duy 4. Chánh Ngữ 5. Chánh Nghiệp 6. Chánh Mạng 7. Chánh Tinh Tấn 8. Chánh Niệm 9. Chánh Định 10. Chú Giải 11. Sách & Tài Liệu Tham Khảo Diệu Đế về Con Đường dẫn đến sự Chấm Dứt Khổ “Có hai cực đoan, đó là: Chạy theo Khoái lạc Giác Quan  (dục lạc), đó là cách thấp hèn, tầm thường, phàm tục, không thánh thiện và không lợi lạc; Hoặc là Tự hành xác  (khổ hạnh), đó là cách chỉ mang lại đau đớn, không thánh thiện và không lợi lạc. Cả hai cực đoan này, bậc Thiện Thệ (Đức Phật) đã tránh bỏ, và Người đã tìm ra Con Đường Trung Đạo , giúp cho mọi người vừa biết và thấy, giúp dẫn đến bình an và sự nhận biết sâu sắc, dẫn đến Giác Ngộ và Niết-bàn . Đó là Con Đường Bát Chánh Đạo dẫn đến sự chấm dứt Khổ”. Con đường Bát Chánh Đạo như đã nói trước kia là con đường gồm tám phần, không phải là con đường tám bước như nhiều người diễn d

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần I - TỨ DIỆU ĐẾ (Bốn Chân Lý Cao Diệu)

Phần I TỨ DIỆU ĐẾ (Bốn Chân Lý Cao Diệu) NỘI DUNG 1. Tứ Diệu Đế Là Gì? 2. Tại Sao Gọi Là Diệu Đế? 3. Chân Lý Về Khổ 4. Khổ Bởi Vì Năm Uẩn Dính Chấp 5. Chân Lý Về Nguồn Gốc Khổ      (1) Kama-Tanha hay Dục Vọng Khoái Lạc Giác Quan      (2) Bhava-Tanha hay Dục Vọng Được Liên Tục Hiện Hữu      (3) Vibhava-Tanha hay Dục Vọng Vì Không Còn Hiện Hữu 6. Chân Lý Về Chấm Dứt Khổ 7. Chú Giải 8. Sách & Tài Liệu Tham Khảo

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Lời Nói Đầu

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lời Nói Đầu Vài năm trước đây, nhiều độc giả đã gợi ý cho tôi rằng những bài viết trong Giáo Trình Dẫn Nhập Phật Học (Introductory Course in Buddhism) còn quá ngắn và nên biên tập thêm nhiều chi tiết.  Quyển sách “Giáo Trình Phật Học” (Buddhism Course) là ấn bản được nghiên cứu và bổ sung một cách cẩn thận. Nó bao gồm 17 chương nói về hầu hết nhưng đề tài liên quan trong Phật học, như:  Cuộc dời Đức Phật,  Tứ Diệu Đế,  Bát Chánh Dạo,  Thuyết Duyên Khởi,  Quy Luật Nghiệp,  Chết & Tái Sinh,  Năm Cảnh Giới Tái Sinh,  Chu Kỳ Thế giới,  Mười Căn Bản Hành Động Công Đức,  Thiền Minh Sát Vipassana của Phật Giáo,  Tưởng Niệm Phật, Pháp & Tăng,  Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka).