Tìm kiếm trên trang:

4/9/16

Kinh Tăng Chi Bộ - Minh phần

(V) (35) Minh Phần
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tăng Chi Bộ - Minh phần
1. - Có sáu pháp này thuộc về minh phần. Thế nào là sáu?

2. Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt.

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, là thuộc về minh phần.

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ Kinh Tăng Chi Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali