Tìm kiếm trên trang:

31/03/2016

Kinh Tăng Chi Bộ - Lợi ích của nghe Pháp

(II) (202) Nghe Pháp
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tăng Chi Bộ - Lợi ích của nghe Pháp
1. - Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

2. Ðược nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tín.

Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ Kinh Tăng Chi Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali