Tìm kiếm trên trang:

26.2.16

Kinh Tăng Chi Bộ - Xứng đáng được dựng tháp

(V) (245) Xứng Ðáng Ðược Dựng Tháp
Đạo Phật Nguyên Thủy - Kinh Tăng Chi Bộ - Xứng đáng được dựng tháp
- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này xứng được để được dựng tháp. Thế nào là bốn?

Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, xứng đáng được dựng tháp; vị Ðộc Giác Phật xứng đáng được dựng tháp; đệ tử của Như Lai xứng đáng được dựng tháp; Chuyển Luân Vương xứng đáng được dựng tháp.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng được dựng tháp.

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ Kinh Tăng Chi Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali